روث فرانچر

جک لندن به دنبال یک رویا

برگرفته از کتاب جک لندن به دنبال یک رویا جک لندن شب و روز می نوشت، اما نوشته هایش خریدار نداشت. عاقبت در منتهای یأس