فریبا میرزاآقا

تارتارن روی کوه های آلپ

برگرفته از کتاب: تارتارن مردی اهل جنوب فرانسه، ساکن روستایی به نام “تاراسکن “است. او مردی با وقار و شجاع و مانند اهالی تاراسکن، شیفته