محمد حکمت

خداحافظ تا فردا

خداحافظ تا فردا

برگرفته از کتاب خداحافظ تا فردا: آن‌چه من با اطمینان به عنوان خاطره از آن یاد می‌کنم- یعنی یک لحظه، یک صحنه، یک حقیقت که